شنبه تا سه شنبه (۸ تا ۱۰ شب)

چهارشنبه تا جمعه (۱۰ تا ۹ شب)

تهران، خیابان مصلی

نرسیده به کوچه ۲۷